vereniging

Wat is een VZW? 

De afkorting VZW staat voor vereniging zonder winstoogmerk. Het is dus in de eerste plaats een vereniging, en verbindt een aantal mensen om een bepaald gemeenschappelijk doel te verwezenlijken. 

Ten tweede heeft het geen winstoogmerk. Dit wil zeggen dat het niet het doel heeft om winst te maken. Een VZW mag wel winst realiseren, en zij mag ook daden van koophandel stellen, maar deze winst mag niet worden uitgekeerd. De winst moet terugvloeien in de VZW om haar gemeenschappelijke doel uit te oefenen. 

De VZW heeft een rechtspersoonlijkheid. Ze heeft bepaalde rechten en plichten en heeft een afzonderlijk vermogen ten opzichte van de leden en bestuurders van de VZW. 

Hoe richt ik een VZW op? 

Om de VZW op te richten moet je met twee personen zijn. Dit kunnen natuurlijke en/of rechtspersonen zijn. Je kunt dus niet je VZW alleen oprichten, je kan dit wel samen met een rechtspersoon doen. 

De oprichting maak je officieel met een akte. Een onderdeel van deze akte zijn de statuten. In deze statuten zet je de informatie die nodig is om inzicht te krijgen in de VZW als derde. De vorm van de statuten is niet vrij. Hier moeten enkele zaken instaan die wettelijk verplicht zijn. Zo moet er de identiteit van de stichters instaan, de naam van de vereniging, de omschrijving van het belangeloos doel etc. 

Het belangrijkste element voor de vereniging, de wetgever en derden is de omschrijving van het belangeloos doel van de VZW in de statuten. Dit bepaalt immers waar de middelen van de VZW mogen voor aangewend worden. Het is dus cruciaal dat je dit goed omschrijft en niet te nauw gaat omschrijven. 

Wanneer je de oprichtingsakte hebt ondertekend samen met je andere oprichters, dan moet je deze neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar je de VZW opricht. Je kunt dit ook online doen via de e-griffie. 

Wat zijn de voor- en nadelen van een vereniging zonder winstoogmerk?

Voordelen van de VZW

Beperkte aansprakelijkheid – De VZW heeft een apart vermogen dat schuldeisers moeten aanspreken voor het voldoen van de schulden van de VZW. In het beginsel is de VZW aansprakelijk voor zijn beginselen en is het private vermogen van de bestuurders en de leden afgescheiden. Hier bestaat wel een uitzondering op wanneer er sprake is van bepaalde onderdelen van de wet op de VZW. 

Rechtspersoonlijkheid – De VZW kan onafhankelijk verbintenissen en schulden aangaan zonder dat hiervoor een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon moet bij betrokken zijn. De vereniging zonder winstoogmerk kan ook een eigen vermogen opbouwen en beheren.

Nadelen van de VZW

Oprichting – In tegenstelling tot de feitelijke vereniging zijn er veel strengere voorwaarden voor de oprichting van de VZW. Zo moet er een oprichtingsakte zijn en een publicatie in het Belgisch staatsblad. De oprichting is ook niet gratis. Deze kost 180 euro op fysiek papier bij de ondernemingsrechtbank of 130 euro bij de e-griffie. 
Boekhouding – Een VZW is verplicht om een boekhouding te voeren. Er is wel een soepelere regeling voor kleine en micro VZW´s. Deze mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Grote VZW´s moeten verplicht een dubbele boekhouding bijhouden.