vennootschap

Wat is een Coöperatieve vennootschap?

Het nieuwe vennootschapsrecht heeft een grondige wijziging doorgevoerd qua de Coöperatieve vennootschap. Het centrale doel van de CV is nu om aan specifiek gemeenschappelijke behoeftes van de coöperanten (de aandeelhouders) te voldoen door haar economische of sociale activiteit. Het belangrijkste doel is dus niet om winst te maken. 

Voor de verandering van de vennootschapswetgeving waren de regels op de coöperatieve vennootschap minder streng. Nu is het sociale en coöperatieve element het centrale uitgangspunt voor iedere CV. 

Wat zijn de voorwaarden om een CV op te richten?

Je kunt een CV niet op je eentje oprichten in tegenstelling tot de BV of de NV. Je moet met tenminste drie oprichters zijn. Met hen moet je de statuten opstellen en een authentieke akte bij de notaris bekomen. In deze statuten moet ook het sociale, coöperatieve doel beschreven staan die de CV tracht te verwezenlijken voor haar coöperanten. 

De coöperatieve vennootschap kan niet worden opgericht zonder een inbreng van elk van de coöperanten. Dit kan een monetaire bedrag zijn, goederen of arbeid. Er is geen wettelijk minimum bepaalt, dus dit kan al vanaf een euro. Wanneer je arbeid inbrengt moet dit gewaardeerd worden.

Je inbreng in de CV bepaalt ook voor welk bedrag je aansprakelijk bent. Als aandeelhouder (coöperant) ben je aansprakelijk ten lope van je inbreng. In het beginsel kunnen schuldeisers van de coöperatieve vennootschap geen aanspraak maken op je private vermogen.  

Wat zijn de voordelen van de CV?

Vrij in- of uitstappen – Het is administratief eenvoudig om uit de coöperatieve vennootschap te stappen, en idem als je er wilt instappen. Wanneer dit eerder een nadeel zou zijn voor de CV, dan kun je in de statuten strengere regels voor het in- of uitstappen bepalen. Daarnaast zijn de aandelen ook tussen de coöperanten zelf vrij overdraagbaar. 

Gunstregime – Wanneer de statuten en de werking van de CV stroken met de waarden en doelstellingen van de wetgeving kan er een erkenning worden gevraagd bij de federale minister van Economie. Dit geeft de CV een gunstregime qua fiscaliteit. De erkenning als CV is facultatief, maar nodig als je van dit gunstregime wil gebruik maken. 

Beperkte aansprakelijkheid – Een belangrijk voordeel is dat de aandeelhouders van de coöperatieve slechts gebonden zijn tot hun inbreng. Wanneer de vennootschap niet aan haar schulden kan voldoen kan er dus in principe geen aanspraak gemaakt worden op het private vermogen van de coöperanten. 

Wat zijn de nadelen van de CV?

Striktere wetgeving – De wetgeving op de CV is aanzienlijk strenger geworden. Enkel een vennootschap dat effectief – zowel in de statuten als in de praktijk – een coöperatief karakter heeft kan een CV zijn. Houdt de CV zich daar niet aan dan kan de vennootschap van rechtswege ontbonden worden. 

Administratie – De wetgeving staat nog steeds relatief wantrouwig ten opzichte van de CV. Daarom is er de verplichting om in tegenstelling tot e.g. een eenmanszaak een dubbele boekhouding te voeren. 

Notaris is verplicht – Voor het oprichten van een CV moet er een notaris aan te pas komen. Deze moet een authentieke akte opstellen. Het opstellen van deze akte kost afhankelijk van de notaris al snel meer dan duizend euro.